ای کاش آدمی

وطنش را هم‌چون بنفشه‌ها

می‌شد با خود ببرد هر کجا که خواست!


شفیعی کدکنی 


اونوقت من میبردمش کنار دریا :|