من برای زندگی
خودم را اندازه گرفته‌ام
یک پنجره و نیم طول خوشی‌های من است.

سهراب سپهری