حق تعالی با بایزید گفت که یا بایزید چه خواهی؟

گفت: خواهم که نخواهم!