چند تا از تارهای موی دقیقا جلو سرم سفید شده ..بلند که بشن قشنگ یه خط سفید دارم..

چقدر زود پیر شدم :(