صبح هوا خنکه..

ظهر گرمای شدید میسوزونه واقعا..

و شبا نسبتا سرد..