فخر باید کرد یا ندبه؟

شوق باید داشت یا فریاد؟

بار ها پرسیده ام از خویش

نسلِ بدبختی که مایانیم؛

وارثِ ویران قصور و قصه ی اجداد

با چه باید بودمان دلشاد؟

یاد ها ، یا باد ها ، یا هر چه بودا بود ؛ بادا باد...


مهدى اخوان ثالث