خداییش اولین بار بود که این جمله رو دیدم :)
"بسلامتی پدر که با اینکه ساقی نبود ولی همیشه برای ما عرق میریخت ".
الهی چ خوش ذوق بوده نویسنده ش..