به آرام گفتم من عاشق این کوله م هستم ..نگا میکنه میگه خوب باهاش ازدواج کن:|

یعنی تا چند دقیقه فقط مات مونده بودما..

امان ازین بچه ها :)

 ما خل بودیم فک کنم:||