می دانی چیست؟
به نظر می رسد
زندگی مشکل نیست،
بلکه مشکلات زندگی اند...!

حسین پناهی