هرچند سهم شادی ام از این جهان کم است

آنچه مرا به شعر گره می زند، غم است..

رویا باقری