جدیدا متوجه این وسواس شدید شدم ..وسواس تو چیزای خیلی بیخودی..مثلا همه چیز باید دقیقا سرجاش باشه چند بار چک می کنم ..قبل از خواب گاز و چیزای مختلف رو چک می کنم هر شب..وقتی دارم میرم بیرون گاها دوباره بر میگردم ببینم درو بستم چراغ ها رو خاموش کردم یا نه ..

همیشه خودم هم میدونستم که این کارام نرمال نیست و جرات اینکه حتی به نزدیکام هم بگم نداشتم و ندارم ولی خیلی داره برام مشکل ساز میشه :(