چقدر از وضعیت ایران میترسم!

یعنی چی میشه؟؟

چی به سر ماها میاد که نمیخوایم از اینجا بریم؟؟!!