چرا گاهی بدون دلیل حالمون خوب نیست ؟!!
آرزوی حال بسیااار خوب برای همه دارم ..
دارم میرم پیاده روی شاید بهتر بشم ..