این را
از پیرمردی شنیدم
که می رفت:
نه بر ماندنم
نه بر آمدنت
شاید ماندنم
گم‌کردنت باشد
یا آمدنت
یافتنم
"بر هیچ یک‌ اصرار مورز
فرزند..."
.
مهدی مظاهری