چه زیبا گفت دکتر شریعتی:

خدایا!

تو را چه کسی در آغوش می گیرد

که اینگونه آرامی !