امروز روز تولد یدونه آبجی هست و من هنوز هیچ چیزی نخریدم براش ..