امروز فقط به این فکر می کردم که چقدر زود می گذره ..

 یه سی سال دیگه رو بگذرونم میرسم به 60 !