شب عید سه چهار سال پیش بود که تو یه شرکتی بودم و جمع دوستانه خیلی خوبی داشتیم..
آخرین روز کاری اون سال بود و داشتم میومدم خونه که یکی از دوستان اومد پیشم و یه سررسید و خودکار بهم داد و گفت هدیه یکی از همکاران (خانم ) هست که نمی خواسته خودش بهت بده ..اون روز عجله داشتم و فرصتی نبود هدیه رو به اصرار او گرفتم و رفتم..
چند روز پیش که خیلی اتفاقی از جلو اون شرکت رد میشدم هدیه اون روز یادم اومد.. بعد از اون هر چی اصرار کردم بهم نگفت از طرف کی بوده ..
کاش نگرفته بودم ..برا چی نمی خواسته بدونم !!