یه استاد خیلی خوبی داشتیم که خیلی فهمیده بود و بچه ها خیلی دوسش داشتن و چیزای خیلی زیادی هم به بچه ها یاد میداد ..
یادمه سال بعد از اون زمانی که استاد ما بود  تو اخبار به عنوان مخترع نشونش دادن .. 
می گفت علت پیشرفت من اینه که خودم میرم چیزای زیادی رو یاد میگیرم بعد اونو به دیگران یاد میدم و دوباره میرم دنبال یاد گرفتن چیزای جدیدتر ..جالب اینه که می گفت اگر چیزی که بلدم رو به کسی یاد ندم حس می کنم خیلی بلدم و دیگه نمیرم دنبال یاد گرفتن چیرای جدید ..
واقعا هم موفق بود..