اشک در رقص است و ناله در سماع 


بر سماع و رقص جان خواهم فشاند


خاقانی