از بعضیا باید واقعا فاصله بگیری ..

چون نه تنها حالتو بهتر نمی کنن بلکه حال خوبتم خراب می کنن..

نظریه ها و افکار منفی که بهت منتقل می کنن دیگه به کنار..