امروز تو مسیر خونه داشتم نسبتا آروم میومدم  که سر یه کوچه یک موتور با سرعت خیلی زیاد اومد بیرون بدون اینکه وایسه و نگاه بکنه..

خوشبختانه تونستم تو فاصله چند میلی متریش وایسم..رنگ از روم رفت ..

 تمام بدنم به لرزه افتاده بود..کاش یه کم دقت می کردن تا برای خودشون و دیگران مشکلی به وجود نیاد..