چه حس خوبی داشت بارون اول صبح..

کاش هر روز با صدای بارون از خواب بیدار می شدیم..