خیلی اتفاقی یکی از دوستان قدیمیم رو دیدم  ..حس کردم منو دید به روی خودش نیاورد ..رفتم پیشش سلام کردم خیلی گرم جوابمو داد ..گفتم منو نشناختی ؟! گفت فکر کردم کار داری و خیلی منو یادت نمیاد ..گفتم حدس زدم شناختی! و این جمله هه یادم اومد " بی توجهی از عمد توجه محسوب میشه " .. خیلی خوشحال شدم از دیدنش :)
داشتم به این فکر می کردم که خودمم خیلی وقتا خیلی افراد رو دیدم و شناختم ولی به روی خودم نیاوردم .. شاید هم کاری بوده و فرصتی نبوده برای سلام احوالپرسی  ..ولی چه حس خوبی داره  وقتی همدیگه رو می بینیم لبخند بزنیم .. ابراز خوشحالی کنیم ..دست هم رو خیلی گرم فشار بدیم و همدیگه رو بغل کنیم ..اینطوری آرامش رو به همدیگه منتقل می کنیم..