صیح  ها میرم کلاس البته کلاس که نه یه شرکت برای آموزش  ..روز اولی که رفتم هیچ کس  داخل شرکت نبود.. تماس گرفتم با همراه استاد ایشون تشریف آوردند در رو باز کردند ..داخل بودند  ..
جالب تر اینکه هیچ کس هم به جز خودشون داخل  نبود و من بی توجه اولین سوالی که پرسیدم این بود که هیچ کس دیگه اینجا نیست ؟!
شرکت رو هم یکی از دوستان خیلی مورد اعتماد معرفی کرده بودند ..ایشون در پاسخ گفتند که دوستان دیگه ای هستند که متاسفانه امروز تشریف ندارند .. 
استاد خیلی خوبی هستند و فکر میکنم 4-5 سال از من کوچکتر هستند ..آموزششون هم عالیه منتها من به خانواده چیزی نگفتم از این شرایط ..اگر بگم دیگه نباید برم و ادامه بدم ..ولی شرایط خوبیه و نمیتونم از دستش بدم ..