استرس چیزیه که تقریبا به صورت مداوم باهامه و اذیتم می کنه ..خیلی..

کاش میتونستم کنترلش کنم ..استرس شدید ..به دنبالش تپش قلب شدید..خیلی وحشتناک..بعضی وقتا به خاطرش خواب نمیرم یا صبح زود بیدارم میکنه ..

آخ که خیلی بد ..خودمو به آرامش دعوت می کنم ..آرامش بسیاااار و پایدار..