ما دل سپرده ایم به گریه برای هم

باران به جای من ،من و باران به جای هم

حسین منزوی